โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560