กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560