กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560