ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา) วันที่ 10 มิถุนายน 2560

0DSC 6107 1.1DSC 6206 1.2DSC 6207 1.3DSC 6208
1.4DSC 6209 2DSC 6111 3DSC 6104 4DSC 6116
5DSC 6113 6DSC 6126 7DSC 6119 8DSC 6125
9DSC 6129 10DSC 6130 11DSC 6135 12DSC 6143
13DSC 6151 14DSC 6155 15DSC 6157 16DSC 6161
17DSC 6159 18DSC 6170 19DSC 6178 20DSC 6181
21DSC 6188 22DSC 6196 23DSC 6195 DSC 6100
DSC 6101 DSC 6102 DSC 6103 DSC 6105
DSC 6106 DSC 6108 DSC 6112 DSC 6114
DSC 6115 DSC 6117 DSC 6120 DSC 6121
DSC 6122 DSC 6123 DSC 6132 DSC 6134
DSC 6136 DSC 6138 DSC 6139 DSC 6144
DSC 6145 DSC 6147 DSC 6150 DSC 6152
DSC 6153 DSC 6154 DSC 6156 DSC 6160
DSC 6163 DSC 6164 DSC 6166 DSC 6168
DSC 6171 DSC 6172 DSC 6174 DSC 6175
DSC 6176 DSC 6179 DSC 6180 DSC 6182
DSC 6183 DSC 6184 DSC 6185 DSC 6186
DSC 6187 DSC 6190 DSC 6191 DSC 6192
DSC 6194 DSC 6197 DSC 6198 DSC 6199
DSC 6201 DSC 6202 DSC 6203 DSC 6204
DSC 6205 DSC 6212