ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

DSC 0839 DSC 0840 DSC 0842 DSC 0843
DSC 0844 DSC 0847 DSC 0848 DSC 0849
DSC 0850 DSC 0851 DSC 0852 DSC 0854
DSC 0855 DSC 0857 DSC 0858 DSC 0861