พิธีปิดหลักสูตรระยะสั้นผู้ใหญ่และผู้สุงอายุ Nurse Bhutan (พยาบาล ภูฐาน) _ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือน ก.ค - ต.ค วันที่ 11 ต.ค 59

1DSC 0547 2DSC 0459 3DSC 0539 4DSC 0481
5DSC 0485 6DSC 0483 7.2DSC 0503 7DSC 0525
8DSC 0492 8DSC 0498 10DSC 0495 11DSC 0501
12DSC 0493 13DSC 0500 DSC 0457 DSC 0458
DSC 0460 DSC 0462 DSC 0463 DSC 0464
DSC 0466 DSC 0467 DSC 0468 DSC 0469
DSC 0470 DSC 0472 DSC 0474 DSC 0476
DSC 0478 DSC 0484 DSC 0486 DSC 0487
DSC 0488 DSC 0489 DSC 0490 DSC 0491
DSC 0494 DSC 0496 DSC 0497 DSC 0502
DSC 0504 DSC 0505 DSC 0506 DSC 0507
DSC 0508 DSC 0509 DSC 0510 DSC 0511
DSC 0512 DSC 0513 DSC 0514 DSC 0515
DSC 0516 DSC 0517 DSC 0518 DSC 0519
DSC 0520 DSC 0522 DSC 0523 DSC 0524
DSC 0526 DSC 0527 DSC 0528 DSC 0529
DSC 0530 DSC 0531 DSC 0532 DSC 0534
DSC 0535 DSC 0536 DSC 0537 DSC 0538
DSC 0540 DSC 0541 DSC 0542 DSC 0543
DSC 0544 DSC 0545