คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยียมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติการณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี กรุงเทพ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

DSC 9401 DSC 9375 DSC 9377 DSC 9378
DSC 9379 DSC 9380 DSC 9381 DSC 9382
DSC 9383 DSC 9384 DSC 9385 DSC 9387
DSC 9388 DSC 9390 DSC 9391 DSC 9392
DSC 9393 DSC 9398 DSC 9399 DSC 9402