ประชุมวางแผนการสอน โดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค งานฝ่ายวิชาการ วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

2DSC 7941 1DSC 7730 DSC 7697 DSC 7701
DSC 7704 DSC 7707 DSC 7708 DSC 7710
DSC 7711 DSC 7712 DSC 7713 DSC 7714
DSC 7715 DSC 7716 DSC 7717 DSC 7719
DSC 7720 DSC 7721 DSC 7724 DSC 7727
DSC 7733 DSC 7734 DSC 7735 DSC 7736
DSC 7740 DSC 7745 DSC 7748 DSC 7749
DSC 7753 DSC 7754 DSC 7759 DSC 7760
DSC 7761 DSC 7762 DSC 7930 DSC 7931
DSC 7934 DSC 7936