การทำแผนยุทศาสตร์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริการวิชาการ ที่ห้อง 3-601 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

DSC 6619 DSC 6620 DSC 6621 DSC 6622
DSC 6623 DSC 6624 DSC 6625 DSC 6626
DSC 6627 DSC 6628