โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เครือข่ายภาคกลาง 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559
DSC_3853
DSC_3856
DSC_3857
DSC_3858
DSC_3860
DSC_3861
DSC_3863
DSC_3866
DSC_3867
DSC_3869
DSC_3870
DSC_3871
DSC_3873
DSC_3874
DSC_3876
DSC_3878
DSC_3879
DSC_3880
DSC_3882
DSC_3883
DSC_3887
DSC_3889
DSC_3890
DSC_3892
DSC_3893
DSC_3894
DSC_3899
DSC_3903
DSC_3905
DSC_3907
DSC_3909
DSC_3910
DSC_3913
DSC_3916
DSC_3917
DSC_3919
DSC_3922
DSC_3923
DSC_3925
DSC_3927
DSC_3931
DSC_3934
DSC_3935
DSC_3936
DSC_3938
DSC_3939
DSC_3941
DSC_3943
DSC_3946
DSC_3948
DSC_3950
DSC_3953
DSC_3954
DSC_3955
DSC_3956
DSC_3957
DSC_3962