แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการวัดและประเมินทักษะทางคลินิก(OSCE)และหลักการและเทคนิคการขอทุนวิจัยภายนอก 25 มกราคม 2559

5DSC 3713 1DSC 3686 2DSC 3689 3DSC 3696
4DSC 3688 6DSC 3721 DSC 3690 DSC 3691
DSC 3692 DSC 3693 DSC 3694 DSC 3697
DSC 3698 DSC 3699 DSC 3701 DSC 3702
DSC 3704 DSC 3705 DSC 3707 DSC 3708
DSC 3709 DSC 3715 DSC 3716 DSC 3717
DSC 3719 DSC 3720 DSC 3722 DSC 3723