พิธีงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

1DSC 3301 2DSC 3095 DSC 3074 DSC 3075
DSC 3076 DSC 3077 DSC 3078 DSC 3079
DSC 3080 DSC 3081 DSC 3082 DSC 3083
DSC 3085 DSC 3086 DSC 3087 DSC 3089
DSC 3091 DSC 3093 DSC 3096 DSC 3098
DSC 3099 DSC 3100 DSC 3101 DSC 3103
DSC 3104 DSC 3105 DSC 3106 DSC 3107
DSC 3108 DSC 3109 DSC 3110 DSC 3111
DSC 3112 DSC 3113 DSC 3116 DSC 3118
DSC 3120 DSC 3121 DSC 3122 DSC 3123
DSC 3124 DSC 3125 DSC 3126 DSC 3128
DSC 3300 DSC 3302 DSC 3305 DSC 3307
DSC 3309 DSC 3312 DSC 3314 DSC 3317
DSC 3318 DSC 3319 DSC 3322 DSC 3323
DSC 3325 DSC 3327 DSC 3331 DSC 3334
DSC 3336 DSC 3337 DSC 3338 DSC 3339
DSC 3341 DSC 3342 DSC 3343 DSC 3344
DSC 3345 DSC 3346 DSC 3348 DSC 3349
DSC 3350 DSC 3351 DSC 3352 DSC 3353
DSC 3354 DSC 3355 DSC 3358 DSC 3359
DSC 3361 DSC 3362 DSC 3363 DSC 3365
DSC 3366 DSC 3373 DSC 3374 DSC 3376
DSC 3378 DSC 3380 DSC 3382 DSC 3384
DSC 3386