พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลฉุเฉิน รุ่นที่ ๕ และ หละกสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบี้องต้น)รุ่นที่ ๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

1DSC 0271 2DSC 0185 3DSC 0193 5DSC 0168
6DSC 0184 7DSC 0172 8DSC 0201 9DSC 0197
10DSC 0204 11DSC 0206 DSCF1269 DSCF1283
DSCF1344 DSCF1345 DSCF1349 DSC 0019
DSC 0023 DSC 0026 DSC 0049 DSC 0054
DSC 0055 DSC 0059 DSC 0063 DSC 0065
DSC 0069 DSC 0072 DSC 0076 DSC 0078
DSC 0082 DSC 0085 DSC 0087 DSC 0093
DSC 0095 DSC 0096 DSC 0097 DSC 0098
DSC 0112 DSC 0115 DSC 0118 DSC 0120
DSC 0121 DSC 0123 DSC 0128 DSC 0130
DSC 0133 DSC 0136 DSC 0137 DSC 0139
DSC 0147 DSC 0149 DSC 0150 DSC 0151
DSC 0152 DSC 0153 DSC 0159 DSC 0164
DSC 0165 DSC 0167 DSC 0174 DSC 0175
DSC 0176 DSC 0177 DSC 0178 DSC 0179
DSC 0180 DSC 0181 DSC 0182 DSC 0183
DSC 0202 DSC 0209 DSC 0210 DSC 0211
DSC 0213 DSC 0214 DSC 0215 DSC 0216
DSC 0217 DSC 0218 DSC 0224 DSC 0227
DSC 0229 DSC 0235 DSC 0236 DSC 0240
DSC 0241 DSC 0248 DSC 0252 DSC 0256
DSC 0257 DSC 0259 DSC 0260 DSC 0261
DSC 0262 DSC 0263 DSC 0264 DSC 0265
DSC 0266 DSC 0267 DSC 0269