กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ หลักสูตรเวชปฎิบัติ และหลักสูตรฉุกเฉิน โดย วิทยากร ดร.นงนุช วงศ์สว่าง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

DSC 1164 CSC 1123 CSC 1125 DSC 1092
DSC 1094 DSC 1103 DSC 1110 DSC 1114
DSC 1128 DSC 1129 DSC 1143 DSC 1144
DSC 1173 DSC 1175 DSC 1176 DSC 1177
DSC 1178 DSC 1180 DSC 1183 DSC 1184
DSC 1186 DSC 1188 DSC 1200 DSC 1201
DSC 1221 DSC 1222 DSC 1234