ภาพพิธีปิดและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

1 2 3.1 3
4 07.1 07 08
8.1 8.2 8.3 10
11 12 152 4092
4107 4117 4141 4144
4145 4148 4164 4194
4196 7141 7142 7149
7150 7152 7154 7167
7168 7169