กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิ.ย. ๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0.1
800 X 536
90 KB
0.2
800 X 536
88 KB
0.3
800 X 536
93 KB
0.4
800 X 536
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0.5
800 X 536
89 KB
0.6
800 X 533
48 KB
0.7
800 X 536
61 KB
0.8
800 X 536
69 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0.9
800 X 536
69 KB
1
800 X 536
90 KB
2
800 X 536
77 KB
3
800 X 536
93 KB
 
    [Next] [Last]