ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาวิชาการ มุมมองด้านคุณธรรมและจริยธรรมครูพยาบาลยุคใหม่ ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น รุ่นที่ ๕ สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๕ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8180
800 X 533
82 KB
DSC_8181.2
800 X 536
78 KB
DSC_8182.10.1
800 X 600
77 KB
DSC_8182.10
800 X 600
75 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8182.11.1
600 X 800
66 KB
DSC_8182.11.2
600 X 800
75 KB
DSC_8182.11.4
600 X 800
80 KB
DSC_8182.11.5
800 X 600
79 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8182.11
600 X 800
58 KB
DSC_8182.13
800 X 600
67 KB
DSC_8182.14
800 X 600
81 KB
DSC_8182.15
800 X 600
74 KB

 
    [Next] [Last]