โครงการอบรม “ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รุ่นที่ ๑ – ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๕๔ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม รอบที่ ๑

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 600
66 KB
DSC_2769
800 X 536
88 KB
DSC_2770
800 X 536
85 KB
DSC_2773
800 X 536
53 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2776
800 X 536
80 KB
DSC_2777
800 X 536
87 KB
DSC_2778
800 X 536
78 KB
DSC_2779
800 X 536
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2780
800 X 536
88 KB
DSC_2781
800 X 536
80 KB
DSC_2783
800 X 536
82 KB
DSC_2785
800 X 536
83 KB
    [Next] [Last]
Wave