เยาวชนคนเก่งจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
       

Click to enlarge
1
537 X 800
68 KB