ชื่อเรื่อง     ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ
ผู้แต่ง         ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
เลข LC       LB 2838.8
การพิมพ์     กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์ 6/1/50, 2549
ISBN          9742983902

 

   

                เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาด้วยความจริงใจเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ” และมีเจตนาที่จะให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพต่อไป