10453 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 งบลงทุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รายงานเผยแพร่
7
10452 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดฝึกหุ่นปฎิบัติการจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง)
e-Bidding
18
10450 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานเผยแพร่
8
10449 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565/2
รายงานเผยแพร่
19
10448 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565
รายงานเผยแพร่
39