10471 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่าย เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานเผยแพร่
18
10461 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
รายงานเผยแพร่
10
10460 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 งบลงทุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รายงานเผยแพร่
26
10457 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานเผยแพร่
9
10456 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565/2
รายงานเผยแพร่
16
10448 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2565
รายงานเผยแพร่
24