10329 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สอบราคา
3
10328 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
สอบราคา
3
10327 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
สอบราคา
2
10326 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สอบราคา
2
10325 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สอบราคา
1
10324 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สอบราคา
1
10323 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สอบราคา
1
10322 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สอบราคา
1
10321 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
สอบราคา
1
10320 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
สอบราคา
2
10318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
e-Bidding
12
10317 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคา
11
10316 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สอบราคา
19
10315 ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารหอประชุม ศรีนครินทรารักษ์
สอบราคา
53