10319 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียรู้เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
e-Bidding
21
10318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
e-Bidding
38
10317 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคา
24
10316 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สอบราคา
17
10315 ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารหอประชุม ศรีนครินทรารักษ์
สอบราคา
50
10314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
e-Bidding
16
10313 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
e-Bidding
6