10354 ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
e-Bidding
1
10353 ตารางแสดงวงเงินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
e-Bidding
2
10352 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ครั้งที่ 2
e-Bidding
4
10351 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
e-Bidding
4
10350 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สอบราคา
10
10349 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สอบราคา
6
10346 แบบรายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน
สอบราคา
30
10342 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)
สอบราคา
11
10335 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256
สอบราคา
41
10333 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะงบลงทุน)
สอบราคา
40