+ หน้าหลัก + วารสารวิทยาลัยฯ + คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ + ใบสมัครสมาชิก + กองบรรณาธิการ + ติดต่อเรา

วารสาร:::วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ปี 2555 | << ปี 2554 >> | ปี 2553 | ปี 2552

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1

คลิ๊กรูปเพื่อดูปก

บทความวิชาการ 
      >> กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการของครอบครัว: แนวคิดในการช่วยเหลือครอบครัว
ของผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

บทความวิจัย 
      >> มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต
      >> การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด

      >> ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
      >> ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ.
      >> รายงานวิจัยวิจัยผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการ พยาบาล บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

บทความปกิณกะ 

แนะนำหนังสือ
      >> เหตุเกิดที่ขอนแก่น เมื่อโรงพยาบาลพลาดแต่คนไข้ให้พร
      >> เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะ


ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

คลิ๊กรูปเพื่อดูปก

บทความวิชาการ  
     >> ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ำค่าในการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อ การเป็นพยาบาลที่เอื้ออาทร

บทความวิจัย
     >> แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
      >> การศึกษาสมรรถนะเชิงเทคนิคในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป

      >> แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
      >> สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

บทความปกิณกะ
      >> สื่อสารกับเด็ก...เรื่องจิ๊บจิ๊บ ?

แนะนำหนังสือ
      >> มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู
      >> Synergy for Clinical Excellence: The AACN Synergy Model for Patient Care


ปีที่ 27 ฉบับที่ 3

คลิ๊กรูปเพื่อดูปก

บทความวิชาการ
      >> คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

บทความวิจัย
      >> บทความวิจัย ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี
      >> ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช

      >> ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
      >> ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศ ในชีวิตสมรสของพยาบาลที่สมรสแล้ว: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทความปกิณกะ
      >> ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

แนะนำหนังสือ
      >> หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน


ปี 2555 | << ปี 2554 >> | ปี 2553 | ปี 2552

 
 
 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 
 

Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

                                                                                                                                                                    ISSN  0857-7927      

 
 
 
 

สำนักงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
            2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
            โทรศัพท์ : 0-2354-8241 ต่อ 3405
            โทรสาร   : 0-2354-8251

วัตถุประสงค์

  1.เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2.เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3.เป็นแหล่งเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสุขภาพ


การเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

             ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน
             ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
             ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  

อัตราค่าสมาชิก

              สมาชิก 1 ปี 360 บาท และค่าส่ง 60 บาท      = 420 บาท
              ค่าตีพิมพ์ ภาษาไทย      3,000 บาท/เรื่อง
              ค่าตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  5,000 บาท/เรื่อง

เจ้าของ
            

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

พิมพ์ที่

              บริษัท จุดทอง จำกัด