งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา

           ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมเอกสาร ใบสมัครต่างๆ กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าเป็นคณะกรรมการสโมสรต่อไปไว้โดยจะกระจายจำนวนของผู้สมัครไปในทุกชั้นปีให้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสโมสร ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนี้ 
      1. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพร้อมจำนวนที่ต้องการก่อนวันเลือกตั้ง ประมาณ 1 เดือน 
      2. ให้ผู้สมัครจะกรอกข้อมูลในใบสมัครเกี่ยวกับประวัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสโมสรนักศึกษา        แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้ง พร้อมติดรูปผู้สมัคร 
      3. ติดใบสมัครของผู้สมัครให้นักศึกษาทุกคนได้ทราบภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 
      4. กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน 
      5. ดำเนินการเลือกตั้งในวัน เวลา ที่กำหนดและนับคะแนนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่มีการเลือกตั้ง              โดยคณะกรรมการจะต้องรวบรวมผลและใบคะแนนทั้งหมดส่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
      6. ฝ่ายิจการนักศึกษาประกาศผลการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนที่ได้ให้นักศึกษาทุกคนทราบ 
      7. ฝ่ายกิจการนักศึกษานัดประชุมคณะกรรมการสโมสรชุดเก่าและชุดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ พร้อมกัน และให้กรรมการชุดใหม่ลงคะแนนเลือกตำแหน่งนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ และเหรัญญิก ของสโมสรนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
      8. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี โดยผู้อำนวยการวิทยาลัย 
      9. จัดประชุมแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาให้นักศึกษาทุกคนรู้จักในวันประชุมของกิจกรรมนักศึกษา

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย