งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

ขั้นตอนการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา

            กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมเอกสาร ใบสมัครต่าง ๆ กำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าเป็นคณะกรรมการสโมสรต่อไปไว้โดยจะกระจายจำนวนของผู้สมัครไปในทุกชั้นปี ให้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการของสโมสร ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนี้

      1. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพร้อมจำนวนที่ต้องการก่อนวันเลือกตั้ง ประมาณ 1 เดือน
      2. ให้ผู้สมัครจะกรอกข้อมูลในใบสมัครเกี่ยวกับประวัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสโมสรนักศึกษา แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งพร้อมติดรูปผู้สมัคร
      3. ติดใบสมัครของผู้สมัครให้นักศึกษาทุกคนได้ทราบภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
      4. กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน
      5. ดำเนินการเลือกตั้งในวันเวลาที่กำหนด และนับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่มีการ เลือกตั้ง โดยคณะกรรมการจะต้องรวบรวมผล และใบคะแนนทั้งหมดส่งรองฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
      6. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ประกาศผลการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนที่ได้ให้นักศึกษาทุกคนทราบ
      7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษานัดประชุมคณะกรรมการสโมสรชุดเก่าและชุดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ พร้อมกัน และให้กรรมการชุดใหม่ลงคะแนนเลอืกตำแหน่งนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ และเหรัญญิก ของสโมสรนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานต่อไป
      8. ติดประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี โดยรองฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
      9. จัดประชุมแนะนำคณะกรรมการสโมสรให้นักศึกษาทุกคนรู้จักในวันประชุมของกิจกรรม นักศึกษา

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย