งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา

         การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพยานบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยจัดให้มีองค์กรนักศึกษาขึ้นในรูปแบบของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ กับวิทยาลัยฯ เป็นการฝึกทักษะการบริหารงานองค์กรนักศึกษาเอง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา นอกจากนั้นสโมสรนักศึกษายังสามารถเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการขอปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ และอื่นๆ ของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีสำนักงานอยู่ที่ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารมณี สหัสสานนท์ หอพักนักศึกษา สำหรับใช้เป็นที่ประชุมและปฏิบัติงาน
         คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปี สำหรับการบริหารงาน ในทุกต้นปีการศึกษา จะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการมาจากตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีลงสมัครเป็นคณะกรรมการสโมสร จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 คน สำหรับตำแหน่งต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา เมื่อได้คณะกรรมการสโมสรมาแล้วจะให้คณะกรรมการทั้งหลายเป็นผู้เลือกตำแหน่งผู้บริหารต่างๆ ของสโมสรกันเอง ได้แก่ ตำแหน่งนายกสโมสร อุปนายก เหรัญญิก และเลขานุการ ส่วนจำนวนที่เหลือจะเป็นกรรมการผู้ประสานงานกับชมรมต่างๆ ในสโมสรต่อไป ซึ่งการจัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นนั้น จะมีกี่ชมรม และมีชมรมอะไรบ้างให้แล้วแต่กรรมการบริหารของสโมสรหรือนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปีนั้นๆ ตัดสินใจกันเอง จึงอาจจะมีชมรมที่ไม่เหมือนกันแต่ละปีก็ได้ ทั้งสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามประเภทของงานแต่ละชนิด หรือตามที่วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารของสโมสรนักศึกษาจะเป็นผู้ร่วมพิจารณาและดำเนินการประสานงานตามโครงการที่จัดขึ้น และเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมต่อไป  

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย