งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา

         การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพยานบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยจัดให้มีองค์กรนักศึกษาขึ้นในรูปแบบของสโมสรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับวิทยาลัยฯ เป็นการฝึกทักษะการบริหารงานองค์กรนักศึกษาเอง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา  นอกจากนั้นสโมสรนักศึกษายังสามารถเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการขอปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสวัสดิการและอื่น ๆ ของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีสำนักงานอยู่ที่ห้อง 300 ชั้น 3 อาคารมณี สหัสสานนท์ หอพักนักศึกษา สำหรับใช้เป็นที่ประชุมและปฏิบัติงาน

         คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะมีวาระ 1 ปี สำหรับการบริหารงาน ในทุกต้นปีจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการมาจากตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีลงสมัครเป็นคณะกรรมการสโมสร จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 คน และจะให้หมุนคณะกรรมการออกครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด แล้วเลือกเข้ามาใหม่อีกครึ่งหนึ่งแทนผู้ที่ออกไป เพื่อให้มีการเรียนรู้สอนงานกันเองด้วย สำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ในสโมสรนักศึกษา เมื่อได้คณะกรรมการสโมสรมาแล้วจะให้คณะกรรมการทั้งหลายเป็นผู้เลือกตำแหน่งผู้บริหารต่าง ๆ ของสโมสรกันเอง ได้แก่ ตำแหน่งนายกสโมสร อุปนายก เหรัญญิก และเลขานุการ ส่วนจำนวนที่เหลือจะเป็นกรรมการผู้ประสานงานกับชมรมต่าง ๆ ในสโมสรต่อไป ซึ่งการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้นนั้น จะมีกี่ชมรม และมีชมรมอะไรบ้างให้แล้วแต่กรรมการบริหารของสโมสรหรือนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในปีนั้น ๆ ตัดสินใจกันเอง    จึงอาจจะมีชมรมที่ไม่เหมือนกันแต่ละปีก็ได้    ทั้งสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ในสโมสรนักศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามประเภทของงานแต่ละชนิด หรือตามที่วิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้รับผิดชอบตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการบริหารของสโมสรนักศึกษาจะเป็นผู้ร่วมพิจารณาและดำเนินการประสานงานตามโครงการที่จัดขึ้น  และเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมต่อไป 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย