งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

สโมสรนักศึกษา

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา จึงจัดตั้งสโมสรนักศึกษาขึ้นให้มีการเลือกตั้งทุก 1 ปี และบริหารงานโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา ดังนี้

     1. ส่งเสริมความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความร่วมมือ ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการทำงานเป็นทีม
     2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้ปรากฎชัด และเป็นประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และประสบการณ์วิชาชีพ
     3. เสริมสร้างพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล
     4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา
     5. ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรู้จักที่จะตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
     6. ปลูกฝังและสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ดีงาม
     7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
     8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย