งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา

        สโมสรนักศึกษาถือเป็นจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสร    ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ : นักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบ วินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในระหว่างศึกษา และ   ที่สำคัญเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒. เป็นผู้นำในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมที่จัดตั้งขึ้น       เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
๓. กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนของสโมสรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ความรักในสถาบัน ความรักหมู่คณะ ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔. เป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาในขณะที่อยู่ร่วมกันในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๕. กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกในการประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบัน
๖. เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในวิชาชีพเดียวกัน และต่างอาชีพ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๗. ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย

นายกสโมสรนักศึกษา

: เป็นประธานในการควบคุมนโยบาย/การประชุม และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร /ชมรมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ของสโมสรแต่ละปี
: เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

อุปนายก

: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา หรือในกรณีที่นายกสโมสรไม่อยู่

เลขานุการ

: จัดทำระเบียบวาระการประชุม กำหนดการ และรับมอบหมาย งานจากนายกสโมสร เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการอื่น ๆ
: จดบันทึกรายงานการประชุมและทำรายงานเสนอ ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา
: เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา

เหรัญญิก

: ควบคุมและจัดทำบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษา
: รับผิดชอบการเบิก-จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา

กรรมการสโมสร

: ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสโมสร
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสร
: เป็นผู้ประสานงานในชมรมต่าง ๆ ของสโมสรที่จัดตั้งขึ้น
: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร

 


 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย