งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา

         สโมสรนักศึกษาถือเป็นจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ : นักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบ วินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในระหว่างศึกษาและที่สำคัญเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และแนวทาง ในการพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ด้าน
      2. จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชมรมที่จัดตั้งขึ้น ในสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานเป็นทีม
      3. กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนของสโมสรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
      4. เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ในขณะที่อยู่ร่วมกันในสถาบันการศึกษา
      5. กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกในการประพฤติตนที่ดีเพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบัน
      6. เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในวิชาชีพเดียวกัน และต่างอาชีพ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
      7. ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย

นายกสโมสรนักศึกษา
: เป็นประธานในการควบคุมนโยบาย/การประชุม
และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสร
/ชมรมต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ของสโมสรแต่ละปี
: เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
   
อุปนายก
: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษา หรือในกรณีที่นายกสโมสรไม่อยู่
   
เลขานุการ
: จัดทำระเบียบวาระการประชุม กำหนดการ และรับมอบหมาย งานจากนายกสโมสร เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการอื่น ๆ
: จดบันทึกรายงานการประชุมและทำรายงานเสนอ
ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา
: เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา
   
เหรัญญิก : ควบคุมและจัดทำบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษา
  รับผิดชอบการเบิก-จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา
   
กรรมการสโมสร : ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสโมสร
  : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสร
  : เป็นผู้ประสานงานในชมรมต่าง ๆ ของสโมสรที่จัดตั้งขึ้น
  : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร


 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย