งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

   
 
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
   
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
อาจารย์ วรางคณา อุดมทรัพย์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
อาจารย์ สมฤดี ศิลาพัชรนันท์
อาจารย์ ดร.วิดาพร ทับทิมศรี
อาจารย์ อรุณี เผื่อนด้วง
อาจารย์ กรองทอง ออมสิน
อาจารย์ ภัทรา สุวรรณโท
อาจารย์ เสาวลักษณ์ หวังชม
   
 
นางสาวชมพูนุช สุพรรณวิวัฒน์
 
 
เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย