งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

   
 
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
   
อาจารย์ สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
อาจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณีี
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
อาจารย์ ดร. พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์
อาจารย์ วิดาพร ทับทิมศรี
อาจารย์ สมฤดี ศิลาพัชรนันท์
อาจารย์ วรางคณา อุดมทรัพย์
อาจารย์ อรุณี เผื่อนด้วง
อาจารย์ กรองทอง ออมสิน
อาจารย์ เสาวลักษณ์ หวังชม
อาจารย์ อาภาภรณ์ ดีไมล์
 
อาจารย์ อมรตา อาชาพิทักษ์
 
อาจารย์ ภัทรา สุวรรณโท

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย