งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

>> รายงานวิจัยความพึงพอใจห้องปฏิบัติการพยาบาล

>>เกียรติบัตรประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ ๑ ประจปี ๒๕๕๔

>>เกียรติบัตรแข่งขันการสวดมนต์

 

โครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี 2553 (สสส.) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย