งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมนักศึกษา

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
1. กิจกรรมที่วิทยาลัยดำเนินการให้แก่นักศึกษา มีดังนี้ 
          1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
          1.2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
          1.3 พิธีมอบหมวก เข็ม และแถบหมวก และมอบตะเกียงมิสฟลอเรนไนติงเกล 
          1.4 ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
          1.5 การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2. กิจกรรมที่นักศึกษาในชมรมต่างๆ ดำเนินงานโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม การพิจารณาของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุมัติโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย มีดังนี้ 
2.1 ด้านวิชาการ ได้แก่
- ตอบปัญหาทางวิชาการ
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.2 ด้านกีฬา ได้แก่ 
            - กีฬาสีสายสัมพันธ์วิทยาลัย 
            - กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย 
2.3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
            - วันแม่แห่งชาติ 
            - วันพยาบาลแห่งชาติ 
            - วันสงกรานต์ (กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส)
            - วันลอยกระทง 
            -  การวางพานพุ่ม
  - การบรรเลงดนตรีไทยอุดมศึกษา
  - การบันทึกเทปบรรเลงดนตรี อส. พระราชวังสวนดุสิต
  - การทำบุญใส่บาตรในวันสำคัญต่างๆ
2.4 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ 
            - การรณรงค์วันสำคัญต่างๆ 
            - การบริการสุขภาพ 
            - จิตอาสา 
            - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สวัสดิการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาเป็นการจัดบริการเพื่อมุ่งขจัดปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการเรียน ตลอดจน ให้การสนับสนุนนักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
            - หอพัก ได้จัดหอพักสำหรับนักศึกษา ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
            - ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งทุนเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน 
            - โภชนาการ มีโรงอาหารภายในหอพัก จัดอาหารให้นักศึกษาได้รับประทานครบภายในหอพัก 
            - สุขภาพอนามัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีศูนย์ออกกำลังกาย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย