งานกิจการนักศึกษา
 
กิจกรรมนักศึกษา
    สโมสรนักศึกษา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    การดำเนินงาน
    ขั้นตอนการจัดตั้ง
    หน้าที่รับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา
    กรรมการสโมสรนักศึกษา
    บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
    ผลงานโครงการ

กิจกรรมนักศึกษา

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  1. กิจกรรมที่วิทยาลัยดำเนินการให้แก่นักศึกษา มีดังนี้
      1.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      1.2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
      1.3 พิธีมอบหมวก เข็ม และแถบหมวก และมอบตะเกียงมิสฟลอเรนไนติงเกล
      1.4 ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
      1.5 การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม   2.กิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินงานโดยผ่านการพิจารณาของรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา อนุมัติโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย มีดังนี้
        2.1 ด้านกีฬา ได้แ่ก่
            - กีฬาสีสายสัมพันธ์วิทยาลัย
            - กีฬาเครือข่าย
            - กีฬาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง
            - กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย
        2.2 ด้านทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
            - วันแม่แห่งชาติ
            - วันพยาบาลแห่งชาติ
            - วันสงกรานต์
            - วันลอยกระทง
            - ฯลฯ
        2.3 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์
            - การรณรงค์วันสำคัญต่างๆ
            - การบริการสุขภาพ
            - การพัฒนาชุมชน
            - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. สวัสดิการนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาเป็นการจัดบริการเพื่อมุ่งขจัดปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการเรียน ตลอดจน ให้การสนับสนุนนักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีดังนี้
            - หอพัก ได้จัดหอพักสำหรับนักศึกษา ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
            - ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งทุนเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน
            - โภชนาการ มีโรงอาหารภายในหอพัก จัดอาหารให้นักศึกษาได้รับประทานครบภายในหอพัก
            - สุขภาพอนามัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี ศูนย์ออกกำลังกาย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย