หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

แผนการจัดการศึกษา

+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554
+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553
+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2552
+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2551
+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2550
+ แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2549

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย