หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนการขอคืนสิทธิ์เข้าเรียน/สอบ

เมื่อนักศึกษาหมดสิทธิในการเข้าชั้นเรียน / สอบ เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาอาจขอคืนสิทธิการเข้าเรียน / สอบได้ภายในภาคการศึกษานั้น โดยปฏิบัติดังนี้
        
      1. นักศึกษาต้องเขียนบันทึกชี้แจงเหตุผลส่งงานธุรการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการ
      2. นักศึกษารับทราบผลการพิจารณา จากรอง ผอ.ฝ่ายบริหาร และชำระเงินที่ค้างอยู่
      3. นักศึกษาแจ้งผลการพิจารณาที่งานทะเบียน
      4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนแล้วตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน/สอบ ที่จอคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย