หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
เอกสารที่สำคัญทางการศึกษาที่วิทยาลัยฯ ออกให้ มีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
   - หนังสือรับรองสถานภาพและความประพฤติของนักศึกษา ค่าธรรมเนียม ฉบัีบละ 20 บาท
   - ใบรายงานผลประจำภาค และประจำปี

2. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
   - หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย ค่าธรรมเนียม ฉบัีบละ 20 บาท
   - หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม ฉบัีบละ 100 บาท
   - ใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript) ภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม ฉบัีบละ 100 บาท


ผู้ที่ต้องการเอกสารสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ FM 04-03 ที่งานทะเบียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ยื่น FM 04-03 พร้อมชำระค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่งานทะเบียน  กรณีขอใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรือ Transcript ต้องมีรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
3. รับเอกสารฯ ที่ขอไว้ ตามนัดที่งานทะเบียน


รูปถ่ายที่ใช้ในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    
1. รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม  ฉากหลังเป็นพื้นสีฟ้า ไม่มีลวดลาย
     2. นักศึกษาที่ขอจบการศึกษา ใช้รูปถ่ายสวมครุยวิทยะฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล  ไม่ติดหูกระต่าย
     3. ศิษย์เก่า ใช้รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบข้าราชการ, ชุดพยาบาล, เสื้อพื้นขาวไม่ปรากฏลวดลาย หรือ  สวมครุยวิทยะฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย