หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนคำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา

หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2552 ) 

ประกอบด้วยรหัสวิชาและรหัสแสดงหน่วยกิต  ดังนี้

1. รหัสประจำวิชาประกอบด้วยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข  4 หลัก
         1.1 รหัสตัวอักษร   หมายถึง   ชื่อกลุ่มหรือหมวดวิชา   ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                  - กลุ่มวิชาสังคมศาสาตร์และมนุษย์ศาสตร์ ( Social Science and Humanity Science )  ใช้รหัสตัวอักษร      สม.(SH)
                  - กลุ่มวิชาภาษา( Language )              
                        ใช้รหัสตัวอักษร      ภษ.(La.)
                  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( Science and Mathematic )                         ใช้รหัสตัวอักษร      วค.(Sc.M)

หมวดวิชาเฉพาะ

  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ(Professional)                      
                                               ใช้รหัสตัวอักษร     พว. (Pr.)
  2. กลุ่มวิชาชีพ (Nursing)                                      
                                                ใช้รหัสตัวอักษร     พย.(Nu.)

       1.2  รหัสตัวเลขมี 4 หลัก  0000

              ตัวเลขหลักแรก   แสดงรหัสหลักสูตร
              ตัวเลขหลักที่   2   แสดงชั้นปีที่เรียน
              ตัวเลขหลักที่ 3 และ  4 แสดงลำดับวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา

              ตัวอย่าง   พย. 1201   วิชาแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฏี และกระบวนการพยาบาล
หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 2  เป็นรายวิชาลำดับที่ 1 ใน
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (พย./Nu.)

           สำหรับวิชาเลือกเสรี  (ลส/EI.) มีการกำหนดได้ดังนี้
ตัวเลขหลักแรก   แสดงรหัสหลักสูตร  1.......
ตัวเลขหลักที่  2ใช้เลข 0 เนื่องจากไม่จำกัดชั้นปี  สามารถจัดให้เรียนชั้นปีไหนก็ได้
ตัวอย่าง  ลส.1001  วิชาพลวัตกลุ่มและทำงานเป็นทีม  หมายถึง  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็น
รายวิชาลำดับที่  1  ของหมวดวิชาเลือกเสรี
2. รหัสแสดงจำนวนหน่วยกิตประจำรายวิชา   กำหนดเป้นตัวเลขดังนี้

  1. ตัวเลขหน้าวงเล็บ    หมายถึง   จำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
  2. ตัวเลขแรกในวงเล็บ   หมายถึง    จำนวนหน่วยกิตของภาคทฤษฏี
  3. ตัวเลขที่สองในวงเล็บ   หมายถึง   จำนวนชั่วโมงภาคการทดลองในห้องปฏิบัติการต่อสัปดาห์

                                หรือจำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกหรือชุมชนต่อสัปดห์

  1. ตัวเลขที่สามในวงเล็บ    หมายถึง   จำนวนชั่วโมงของการศึกษาด้วยตนเอง  ในรายวิชานั้น

                                                   ตัวอย่าง   2 (1-2-3)
หมายถึง  รายวิชานั้นมีจำนวนหน่วยกิต                    2  หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี                                               1   หน่วยกิต
ภาคทดลอง                                              1    หน่วยกิต
(ใช้เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์)
ศึกษาด้วยตนเอง   3  ชั่วโมง/ สัปดาห์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย