หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ

      สระว่ายน้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2495 โดยความริเริ่มของ ศาสตราจารย์  นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ที่ต้องการให้นักศึกษาพยาบาลได้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นบุคลากรที่มีสุขอนามัยดี และเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ ถึงแม้ว่าสระว่ายน้ำแห่งนี้จะมีอายุเกือบ 50 ปีแล้ว แต่สภาพการใช้งานยังสามารถใช้งานได้ดี เพราะวิทยาลัยฯ ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่ตลอดมา โดยการสนับสนุนของสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2542 วิทยาลัยฯได้ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ รวมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ก่อสร้างห้องน้ำ และเปลี่ยนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ วิทยาลัยฯ จึงเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ดังนี้

ระยะเวลาการให้บริการ   
 
        วันจันทร์ - ศุกร์     เวลา 5.30 - 7.30 น. และ 16.30 - 21.00 น.
        วันเสาร์ - อาทิตย์   เวลา 6.00 - 9.00 น. และ 16.00 - 21.00 น.

คุณสมบัติของสมาชิก

     1. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล
     2. สำหรับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
     3. สามารถว่ายน้ำได้

การสมัครเป็นสมาชิก

     1. เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัว ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
     2. รับและกรอกใบสมัคร และยื่นหลักฐานได้ที่ สระว่ายน้ำ หอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
        บรมราชชนนี กรุงเทพ

ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิก และค่าใช้บริการ

     1. นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ อัตราค่าสมาชิก 50 บาท/ปี (ค่าใช้บริการ 10 บาท/คน/ครั้ง)
     2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ อัตราค่าสมาชิก100 บาท/ปี (ค่าใช้บริการ 20 บาท/คน/ครั้ง)
     3. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ อัตราค่าสมาชิก 100 บาท/ปี (ค่าใช้บริการ 20 บาท/คน/ครั้ง)
     4. ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราค่าสมาชิก 150 บาท/ปี (ค่าใช้บริการ 30 บาท/คน/ครั้ง)
     5. บุคคลทั่วไป อัตราค่าสมาชิก 200 บาท/ปี (ค่าใช้บริการ 30 บาท/คน/ครั้ง)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย