หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล          ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. 46 – 11 พ.ค. 51 โดยได้รับคะแนนหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วยคะแนน             โดยมีรายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ 1   เปิดอบรมระหว่างวันที่     16 มิ.ย. – ก.ย. 46                 มีผู้เข้าอบรม          29 คน
รุ่นที่ 2   เปิดอบรมระหว่างวันที่     10 พ.ค. – 29 ส.ค. 47            มีผู้เข้าอบรม          31 คน
รุ่นที่ 3   เปิดอบรมระหว่างวันที่     8 ส.ค. – 30 พ.ย. 48              มีผู้เข้าอบรม          32 คน
รุ่นที่ 4   เปิดอบรมระหว่างวันที่     24 พ.ย. 49 – 30 มี.ค. 50       มีผู้เข้าอบรม           51 คน
รุ่นที่ 5   เปิดอบรมระหว่างวันที่     5 พ.ย. 50 – 22 ก.พ. 51        มีผู้เข้าอบรม           44 คน

            ปี พ.ศ. 2552 – 2556 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
รุ่นที่ 6  เปิดอบรมระหว่างวันที่     12 ต.ค. 52 - 31 ม.ค. 53

 


<< กลับไปหน้าหลัก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย