หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 4 เดือน

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2543     เปิดดำเนินการ    2 หลักสูตร  เป็นหลักสูตร 3 เดือน
1.  Adult Critical Care Nursing             มีผู้เข้าอบรม       12  คน     เป็นชาวไทย 
2. Pediatric Critical Care Nursing        มีผู้เข้าอบรม         8  คน     เป็นชาวไทย 3 คน
ชาวภูฏาน  5 คน

ปี พ.ศ. 2544 เปิดดำเนินการ 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตร 3 เดือน
1. Adult Critical Care Nursing มีผู้เข้าอบรม 12 คน   เป็นชาวไทย 8 คน   ชาวภูฏาน  4 คน  
2. Pediatric Critical Care Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวไทย

ปี พ.ศ. 2545  เปิดดำเนินการ 5 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.-30 พ.ย. 2545

 1. Adult Critical Care Nursing มีผู้เข้าอบรม 12 คน  เป็นชาวไทย 8 คน ชาวภูฏาน 4 คน
 2. Pediatric Critical Care Nursing  มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย
 3. Advanced Maternal and Newborn Nursing มีผู้เข้าอบรม 5 คน เป็นชาวไทย 4 คน                      ชาวภูฏาน 1 คน
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 2 คน เป็นชาวภูฎาน
 5. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวไทย 1 คน  ชาวภูฏาน 2 คน

ปี พ.ศ. 2546-2551 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร คือ

 1. Critical Care Nursing (Adult)
 2. Critical Care Nursing (Pediatric)
 3. Midwifery
 4. Orthopedic Nursing
 5. Clinical Teaching in Nursing

ปี พ.ศ. 2546 เปิดดำเนินการ 6 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 30 พ.ย. 2546

 1. Critical Care Nursing (Adult) มีผู้เข้าอบรม 8 คน เป็นชาวไทย 4 คน ชาวภูฏาน 4 คน
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) มีผู้เข้าอบรม 5 คน เป็นชาวไทย
 3. Midwifery มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน ชาวภูฎาน 1 คน
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 2 คน เป็นชาวไทย
 5. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวไทย
 6. Otolaryngology Nursing มีผู้เข้าอบรม 1 คน เป็นชาวภูฏาน

ปี พ.ศ. 2547  เปิดดำเนินการ 5 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 ส.ค. – 28 พ.ย. 47

 1. Critical Care Nursing (Adult) มีผู้เข้าอบรม 7 คน เป็นชาวไทย 7 คน ชาวภูฏาน 2 คน                            ชาวติมอร์ตเลสเต 2 คน
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย
 3. Midwifery มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย 2 คน ชาวติมอร์เลสเต 2 คน
 5. Oncology Nursing มีผู้เข้าอบรม 1 คน เป็นชาวภูฏาน

ปี พ.ศ. 2548-2552 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ Oncology Nursing

ปี พ.ศ. 2548 เปิดดำเนินการ 6 หลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 เดือน
1.  Critical Care Nursing (Adult)           มีผู้เข้าอบรม 10 คน เป็นชาวไทย 8 คน ชาวภูฏาน 2 คน
2.  Critical Care Nursing (Pediatric)     มีผู้เข้าอบรม 8 คน เป็นชาวไทย 6 คน ชาวภูฏาน 2 คน
3.  Midwifery มีผู้เข้าอบรม 6 คน เป็นชาวไทย
4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 7 คน เป็นชาวไทย
5. Oncology Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวไทย
6. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวไทย 1 คน ชาวกัมพูชา 1 คน                      ชาวเวียตนาม 1 คน


 

 

ปี พ.ศ. 2549 เปิดดำเนินการ 6 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 7 ส.ค. – 3 ธ.ค. 2549

 1. Critical Care Nursing (Adult) มีผู้เข้าอบรม 11 คน เป็นชาวไทย
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) มีผู้เข้าอบรม 2 คน เป็นชาวไทย
 3. Midwifery มีผู้เข้าอบรม 2 คน เป็นชาวไทย
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 5 คน เป็นชาวไทย
 5. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย 2 คน ชาวกัมพูชา 2 คน

ปี พ.ศ. 2550  เปิดดำเนินการ 6 หลักสูตร ระหว่างวันที 6 ส.ค.- 30 พ.ย. 2550

 1. Critical Care Nursing (Adult) มีผู้เข้าอบรม 8 คน เป็นชาวไทย
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) มีผู้เข้าอบรม 6 คน เป็นชาวไทย
 3. Midwifery มีผู้เข้าอบรม 9 คน เป็นชาวไทย 8 คน ชาวภูฏาน 1 คน
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวไทย
 5. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 2 คน เป็นชาวไทย
 6. Critical Care Nursing (Neonate) มีผู้เข้าอบรม 6 คน เป็นชาวภูฏาน

ปี พ.ศ. 2551 เปิดดำเนินการ 6 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 21 พ.ย. 2551

 1. Critical Care Nursing (Adult) มีผู้เข้าอบรม 15 คน เป็นชาวไทย
 2. Critical Care Nursing (Pediatric) มีผู้เข้าอบรม 7 คน เป็นชาวไทย
 3. Midwifery มีผู้เข้าอบรม 6 คน เป็นชาวไทย
 4. Orthopedic Nursing มีผู้เข้าอบรม 6 คน เป็นชาวไทย
 5. Clinical Teaching in Nursing มีผู้เข้าอบรม 3 คน เป็นชาวกัมพูชา
 6. Critical Care Nursing (Neonatal)  มีผู้เข้าอบรม 4 คน เป็นชาวภูฎาน

ปี พ.ศ. 2551- 2555  สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาล จำนวน 4 หลักสูตร คือ

  • Critical Care Nursing (Adult)
  • Critical Care Nursing (Pediatric)
  • Midwifery
  • Orthopedic Nursing

   

  << กลับไปหน้าหลัก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย