หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม
       


วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ
(Journal   of   Boromarajonani  College  of  nursing , Bangkok)
ISBN 0857-7927

จุดประสงค์

          1.เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ
          2.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการพยาบาล
          3.ส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานทางวิชาการ

กำหนดการออกวารสาร  ปีละ 3 ฉบับ

          ฉบับที่ 1   เดือนมกราคม  - เมษายน
          ฉบับที่ 2   เดือนพฤษภาคม  -  สิงหาคม
          ฉบับที่ 3   เดือนกันยายน   -  ธันวาคม

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
          กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ  มีความยินดีขอเชิญสมาชิก  นักศึกษา  ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้สนใจร่วมส่งบทความความก้าวหน้าในการพยาบาล  เรื่องแปลหรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ
          ทั้งนี้บทความที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับ  เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม

ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ  มีดังนี้

          1.ต้นฉบับเนื้อเรื่องความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด ขนาดA4
          2.ชื่อเรื่อง   พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง   ชื่อผู้เขียนพิมพ์เยื้องทางขวามือ   พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิผู้เขียน
          3.การอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    3.1การอ้างอิงท้ายบทความ   ปฏิบัติดังนี้
                              -เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
                              -เรียงลำดับตามอักษรชื่อผู้แต่งภาษาไทย ใช้ชื่อต้น
                              ส่วนภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลในการเรียงลำดับโดยไม่ต้องใส่เครื่อหมายกำกับ
                              -รูปแบบการเขียนและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถือตามตัวอย่างต่อไปนี้
                    ก.หนังสือ
                              สันต์  หัตถีรัตน์.  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง. กรุงเทพฯ  : อัมรินทร์การพิมพ์, 2521.
                    ข.วารสาร
                              นิตยา  ปัญจมีดิถี.โทรทัศน์กับเด็กป่วยในโรงพยาบาล.วารสารพยาบาล  : 2537, 3,155-158
          4.การส่งต้นฉบับ

                    ส่งถึง  บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 
                              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 
                              2/1  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี
                              กรุงเทพ ฯ 10400วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย