หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


รายการสุขภาพน่ารู้สู่ประชาชน

โครงการให้ความรู้สู่ประชาชนเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ  ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  15 วิทยาลัย  ในการดำเนินโครงการความรู้สู่ประชาชนเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมจัดทำรายการ ”สุขภาพน่ารู้สู่ประชาชน”   ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์


       1.เพื่อสื่อข้อมูลความรู้แก่ประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
       2.เพื่อให้พันธกิจบริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ  และวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลาง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  แพร่หลายสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้น
       3.เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน  โดยผ่านสื่อที่สามารถส่งข้อมูลได้ครอบครุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวงกว้างและถิ่นกันดารห่างไกล
       4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีของคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลางกระทรวงสาธารณสุข

รูปแบบรายการ  แบ่งเป็นช่วงร่ายการ  ดังนี้


       1.วิชาการน่ารู้เพื่อสุขภาพ  เป็นการนำเสนอสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ ดำเนินการโดยคณาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง
       2.พูดจาภาษาสุภาพ  เป็นการอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่างๆ  ที่ใช้ทางด้านสุขภาพดำเนินรายการโดยนักศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลางแต่ละแห่ง
       3.รู้ทันปัญหาสุขภาพ  เป็นการนำเสนอสาระทางด้านสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน  หรือเป็นสาระความรู้ทางด้านสุขภาพที่สั้นๆ ดำเนินการโดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 
       4.สมุนไพร เป็นการนำเสนอวิธีใช้และประโยชน์ของสมุนไพร

การรับชมรายการ

       1.รับชมรายการผ่านทางจานดาวเทียมระบบ DTH ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง 1
       2.รับชมรายการผ่านทาง UBC ช่อง 11

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย