หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม
       

Clinical Judgment
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ชุมชนคลองสามเสน
ประชุมวิชาการ เรื่องวิกฤตการขาดแคลนพยาบาล
ประชุมสามัญประจำปี เรื่องการสร้างความสุขในการทำงาน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย