หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

      เนื่องจากเด็กวัย 2 – 4 ปี  เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง
จึงควรได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย  ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาการปรับตัว และลดภาวะเครียดเมื่อต้องไปโรงเรียนอนุบาล
      ปัจจุบันลักษณะของครอบครัวในชุมชนเมือง จะเป็นครอบครัวเดี่ยวไม่มีญาติผู้ใหญ่เหมือนในชนบทและแม่บ้านจำเป็น ต้องทำงานนอกบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงมีผลให้เด็กเล็กๆขาดคนดูแลในขณะที่ผู้ปกครองไปทำงานในเวลากลางวัน ซึ่งยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง  เพราะการจราจรไม่ดีพอ
      ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดตั้งสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในเวลากลางวันเพื่อสนองต่อภาวะสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯยังได้ใช้สถานดูแลเด็กดังกล่าว เป็นปหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ในวิชาการพยาบาลเด็ก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของหน่วยราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง จึงเห็นสมควรจัดตั้งสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในเวลากลางวันขึ้น

วัตถุประสงค์

      1. เป็นแหล่งศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กวัยเดิน และ   
วัยก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ  ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไป
      2. เป็นแหล่งส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย และเตรียม  
ความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
      3. บริการเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสวัสดิการแก่อาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
และหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ระเบียบปฏิบัติของศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

      1. หลักเกณฑ์การรับเด็ก
            1.1 รับเด็กปกติชาย-หญิง อายุ 1 ปี 10 เดือน ถึง 4 ปี สุขภาพดี
            1.2 ประเภทไป-กลับ ในวัน ราชการ   จันทร์-ศุกร์
      2. อัตราค่าบริการรายเดือน  โดยชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
            2.1 ค่าลงทะเบียนครั้งแรก                                                                  จำนวน    100 บาท
            2.2 ค่าบริการเลี้ยงดูบุตรข้าราชการ  ลูกจ้าง ของวิทยาลัยฯ                         จำนวน  1600 บาท
            2.3 ค่าบริการเลี้ยงดูบุตรข้าราชการ  กระทรวงสาธารณสุข                         จำนวน  1700 บาท
            2.4 บุคคลทั่วไป                                                                               จำนวน  1800 บาท
      3. การรับ-ส่งเด็ก
            3.1 ส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
            3.2 รับเด็กได้ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น.หลังเวลาดำเนินการคิดค่าล่วงเวลา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

      1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
      2. สำเนาสูติบัตร
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน
      4.สำเนาบัตรประจำตัวบิดา / มาดา / ผู้ปกครอง

             ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ อ. สุชาดา  ธนะพงศ์พร มือถือ 0-8384-07111
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  โทร  0-2354-8241 ต่อ 3607 , 3610

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย