หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


ศูนย์ส่งเสิมสุขภาพผู้สูงอายุ

ความเป็นมา

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบันศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการสาธาณสุขโดยเฉพาะพยาบาล แต่อีกภารกิจหนึ่ง คือ  การให้บริการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ดูแลที่บ้าน เพราะทุกวันนี้ครอบครัวต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ผู้สูงอายุจึงต้องอยู่บ้านตามลำพัง
                ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแทนบุตรหลาน และเป็นศูนย์กลางพบปะกันของผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มบุคคลวัยเดียวกันที่มีประสบการณ์ชีวิตต่างกัน อีกทั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ในสถานที่ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย

วัตถุประสงค์

      1. เป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผู้สูงอายุ
      2. เพื่อให้บริการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ
      3. เป็นแหล่งเสริมระสบการณ์ตรงของนักศึกษาที่ปฏิบัติการทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
      4. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาบริการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

ประเภทสมาชิก

      1. สมาชิกสามัญ เป็นสมาชิกที่มีความประสงค์ จะเข้าร่วมกิจกรรม  และรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
         คุณสมบัติ
            ก. ชาย-หญิง  อายุ 60 ปีขึ้นไป
            ข. มีสุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้
            ค. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทุพพลภาพ หรือจิคฟั่นเฟือน  อัตราค่าสมาชิกท่านละ  100 บาท  /  ปี
      2. สมาชิกกิตติมศักดิ์  เป็นสมาชิกที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านกำลังกาย กำลังปัญญา  และกำลังทรัพย์ เป็นต้น
         คุณสมบัติ  ชาย – หญิง  ไม่จำกัดอายุ
        อัตราค่าสมาชิก  ไม่เสียค่าสมาชิก

         สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
         ศูนย์ส่งเสิมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย