หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล รหัสกิจกรรมคือ 138 ศูนย์ฯ มีระยะเวลาการดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา  11 ส.ค. 2547 ถึง ปีการศึกษา 2552 โดยในแต่ละปี ศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ

  1. การประชุมวิชาการประจำปี
  2. การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  4. การสัมนาทางวิชาการ
  5. อภิปรายหมู่
  6. ชุดบรรยายทางวิชาการ
  7. การบรรยายพิเศษ

     ศูนย์ฯ มีศักยภาพในการผลิตกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพวิชาการ และพัฒนาบุคลากรพยาบาล คือ

หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 4 เดือน รวม 6 สาขา คือ
     1. International short course training for critical care nursing (Adult) เปิดดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ของทุกปี
     2. International short course training for critical care nursing (Pediatric) เปิดดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ของทุกปี
     3. International short course training for Midwifery เปิดดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ของทุกปี
     4. International short course training for orthopedic nursing เปิดดำเนินการระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ของทุกปี
     5. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เปิดดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี
     6. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน เปิดดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม  – เมษายน ของทุกปี

หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 1 เดือน

  1. Emergency Obstetric Nursing เปิดดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ
  2. Counseling เปิดดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมชาวภูฎาน

หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 2 เดือน เปิดดำเนินการให้แก่ผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ
     1. Adult Nursing                                               10 คน   (22 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2552)
     2. Oncology Nursing                                        8 คน     (22 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2552)
     3. Pediatric Nursing                                         10 คน   (22 มิ.ย. -  7 ส.ค. 2552)
     4. Mental Health and Psychiatric Nursing        10 คน   (29 มิ.ย. – 14 ส.ค. 2552)
     5. Emergency and Trauma Nursing                 10 คน   (29 มิ.ย. – 14 ส.ค. 2552)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย