+ รางวัลคิดริเริ่มสร้างสรรของวพบ.กรุงเทพ
+ รางวัลนักศึกษาดีเด่นของวพบ.กรุงเทพ
+ รางวัลหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรฯ
+ รางวัลอาจารย์ในดวงใจนักศึกษา
+ รางวัลอาจารย์ดีเด่นของวพบ.กรุงเทพ
+ รางวัลอาจารย์ในดวงใจนักศึกษา ปีการศึกษา 2551
+ รางวัลนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2551