หน้าหลัก

 
การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
 
โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานวิจัย
 
แหล่งสนับสนุนทุนในการผลิตผลงานวิชาการ
 
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการวิจัย และขอทุนภายในวิทยาลัย
    แนวทางการทำวิจัย
    ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจดลิขสิทธิ์
 
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    งานวิจัยประจำปี 2542
 
งานวิจัยประจำปี 2543
    งานวิจัยประจำปี 2544
    งานวิจัยประจำปี 2545
    งานวิจัยประจำปี 2546
    งานวิจัยประจำปี 2547
    งานวิจัยประจำปี 2548
    งานวิจัยประจำปี 2549
    ฐานข้อมูลงานวิจัย

 

 

งานวิจัยประจำปี 2550  

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย
1

การติดตามประเมินผลสมรรถนะผู้สำเร็จ
การพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ
รุ่นที่ที่ 5-6  วพบ.กรุงเทพ

อ.เสมอจันทร์*
อ.ปรียาวรรณ
อ.ศรีสุนทรา

2

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยก่อนเรียน ศูนย์ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.วรางคณา*     
อ.วิริยา
อ.สุชาดา

3

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.กัลยารัตน์
อ.ภิญญา
อ.พิมพ์รัตน์

4

ผลการประเมินการมีกิจกรรมทางกายและการให้คำแนะนำต่อความรู้เกี่ยวกับการ มีกิจกรรมทางกายของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.ประกาย และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3

5

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลของ นศ.พยาบาลและการรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยง

อ.ภิญญา

6

การสำรวจสถานการณ์ฯการเคลื่อนไหว /การออกกำลังกายของ นศ. พยาบาลวพบ.กรุงเทพ

อ.จิตรลดา
อ.สลับศรี

7 พฤติกรรมการออกกำลังกายของ นศ.พยาบาล วพบ.กรุงเทพ

อ.จิตรลดา
อ. เพ็ญวรรณ
อ.สลับศรี

8

การติดตามสมรรถนะทางการของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล วพบ.กรุงเทพ  ปีการศึกษา 2548

อ. นิรามัย
ดร.งามนิตย์

9

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีงบประมาณ 2549

อ.ศรีสุนทรา
อ.ปรียาวรรณ
อ.เสมอจันทร์

10

ความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดต่อการศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ

อ.ปรียาวรรณ*
อ.ศรีสุนทรา
อ.เสมอจันทร์

11 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของ อสม. ดร. กลีบแก้ว
12

การศึกษาและพัฒนาวิธีคิดต้นทุนการผลิตพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สังกัดสบช. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อ.นันทา
อ.เพ็ญวรรณ
อ.มญช์พาณี

13 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ของเจ้าหน้าที่วพบ.กรุงเทพ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา

อ.นิภาพร
อ.รัตนาภรณ์

14

การจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา วพบ.กรุงเทพ

อ.รัตนาภรณ์
อ.นิภาพร
ดร.วรัญญา
อ.วราภรณ์

15 การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2545 วพบ. กรุงเทพ

อ.สุมนา
ดร.สุดรัก
อ.วันดี

16 การติดตามสมรรถภาพทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษา  ปี 2547

อ.นิรามัย
ดร.งามนิตย์

17  การออกแบบและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของน.ศ.ภาคใต้

ดร.ประกาย
ดร.ณัฐฐิตา
และคณะ

18 การพัฒนาอาจารย์พยาบาลในบทบาทด้านการสอนตามรูปแบบอาจารย์พยาบาลที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธราณสุข อ.นันทา
19 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาวิจัยทางการพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วพบ.กรุงเทพ อ.สุมนา
20 ผลการใช้เครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล วพบ.กรุงเทพ

อ.สำลี
อ.เจียมใจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย