โครงสร้างของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นโยบายสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัย
ทิศทางวิจัยของวิทยาลัย
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระเบียบการเงิน
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนักวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยของวิทยาลัย
ทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรม

    ฐานข้อมูลงานวิจัย


 

การผลิตผลงานวิจัย
การเผยแพร่บทความวิัจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
การนำเสนอผลงานวิจัย
การผลิตเอกสารคำสอน/ตำรา

      


MUA PI TNC Onesqa
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย