โครงสร้างของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นโยบายสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัย
ทิศทางวิจัยของวิทยาลัย
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระเบียบการเงิน
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนักวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยของวิทยาลัย
ทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรม

    ฐานข้อมูลงานวิจัย


 

 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรค์
 ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์
 ภาควิชาการศึกษาทั่วไป และพื้นฐานการพยาบล
 ภาควิชาอนามัยชุมชน
 ภาควิชาการพยาบาลเด็ก        
      


MUA PI TNC Onesqa
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย