กำหนดวันประชุมพิจารณาจริยธรรม
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาการวิจัยในมนุษย
  การรายงานผลการดำเนินงาน
  ขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการพิจรณา จริยธรรมวิจัยในมนุษย์
  กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย
  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  มีภารกิจหลักที่สำคัญร่วมกับการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน คือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้เป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนเมืองตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริการพยาบาล รวมทั้งการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ทำวิจัยโดยคำนึงถึงจริยธรรมนักวิจัยและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปตามหลักสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์สิทธิ์ของอาสาสมัครวิจัยและต่อนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ในเวปไซด์นี้ เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ  ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาวิจัยบนฐานของหลักจริยธรรมนักวิจัยและหลักสากลของจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยนักวิจัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เสนอโครงการวิจัยฯ ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย ได้จากเวปไซด์นี้

 

 กำหนดวันประชุมพิจารณาจริยธรรม

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

 

                       ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

                       ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕