ดร. มาลี เกื้อนพกุล
 
 
หัวหน้างานวิทยบริการ
 
     
นางวัณทนา ใคร่ครวญ
นายกิตติพศ ไกรรส
นางสาวเพียร ทะวงค์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th