วิธีการค้นวัสดุห้องสมุด
        ห้องสมุดวิทยาลัยฯ จัดหมวดหมู่วัสดุห้องสมุดในระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (The library of Congress Classification System) และระบบห้องสมุดทางการแพทย์แห่งอเมริกัน (The U.S. National of Medicine Classification System หรือ NLM)
 
 
การจัดเก็บวัสดุห้องสมุด
        แยกประเภทสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ
        1. หนังสือภาษาอังกฤษ
        2. หนังสือภาษาไทย
        3. สิ่งพิมพ์พิเศษ (ห้องวิจัย)
        4. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
        5. โสตทัศนวัสดุ
        6. หนังสือและโสตทัศนวัสดุ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริืย์
 
การค้นวัสด
        ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถสืบค้นวัสดุห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด
        สัญลักษณ์ของวัสดุประเภทต่างๆ
        LB 2369 - วิทยานิพนธ์และวิจัย
        V            - วีดีทัศน์ เทปโทรทัศน์
        CD         - CD-ROM
        V ว         - วารสารภาษาไทย
        V อ         - วารสารภาษาอังกฤษ
 

สรรหามาบอก...
           หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ ให้ข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ และเป็นหนังสือที่ใช้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  บางประการ เป็นหนังสือที่จำกัดให้ใช้ภายในวิทยบริการเท่านั้น จะใช้สัญลักษณ์ อ หรือ R  ไว้ที่สันหนังสือ หนังสืออ้างอิงช่วยให้คำตอบอย่างสั้นๆในสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่ง ซึ่งผู้ค้นคว้าอาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการค้นหารายละเอียดลึกซึ้งต่อไป

ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
           1. เรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่างมีระบบ สะดวกในการค้นคว้า เรียงลำดับตัวอักษร เรียงตามหมู่สาขาวิชา ตามสภาพภูมิศาสตร์ และตามลำดับเหตุการณ์
           2. มุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และข้อเท็จจริงที่ต้องการอย่างรวดเร็ว เขียนอย่างกะทัดรัด จบในตัวเอง
           3. รวบรวมความรู้หลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน มีประโยชน์ในการตอบปัญหาทั่วไปทุกด้าน
           4. มีขอบเขตกว้างขวางทุกแขนงวิชา
           5. ผู้เขียน และผู้จัดทำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง
           1. เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแน่นอน
           2 . เป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทุกระดับ
           3. เป็นแหล่งที่สามารถค้นหาคำตอบได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
           1. หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริง สามารถตอบคำถามที่ต้องการได้ทันที เช่น พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ นามานุกรม หรือทำเนียบนาม คู่มือ หนังสือรายปี และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
           2. หนังสืออ้างอิงที่แนะนำแหล่งคำตอบว่า อยู่ที่ใด เช่น หนังสือดรรชนี หนังสือบรรณานุกรม ซึ่งได้แก่

พจนานุกรม (Dictionary)
           เป็นหนังสือที่รวมคำในภาษา เรียงตามลำดับตามตัวอักษร ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัดสะกด คำตรงข้าม คำแสลง คำอ่าน คำแปล และอธิบายความหมายของคำอย่างละเอียด ตัวอย่างประโยคแสดงการใช้คำประกอบคำอธิบาย

สารานุกรม (Encycloprdia)
           เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ ในแขนงวิชาต่างๆ เขียนโดยผู้ชำนาญในแต่ละสาขาวิชา จัดเรียงเนื้อหาตามลำดับอักษร หรือแบ่งเป็นหมวดหมู่วิชา หรือเป็นชุดหนังสือ มีภาพประกอบ มีดรรชนีท้ายเล่ม หรือในเล่มสุดท้ายของหนังสือ

อักขรานุกรมชีวประวัติ (Geographical Dictionary)
           เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด ตาย ที่อยู่ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลงานดีเด่น และประสบการณ์ในการทำงาน การเรียงลำดับ ถ้าเป็นคนไทยจะใช้ชื่อตัวตามด้วย นามสกุล ถ้าเป็นชาวต่างประเทศจะเรียงตามลำดับตัวอักษร ของนามสกุล

หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Source)
หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
           1. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteer) ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์ รวบรวมชื่อทวีป ประเทศ เมือง แม่น้ำ ภูเขา และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์
           2. หนังสือนำเที่ยว (Guidebook) เป็นคู่มือที่ใช้ในการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าที่พัก ภาษา สกุลเงินตราต่างๆ มีแผนที่และภาพประกอบ
           3. หนังสือแผนที่ (Atlas,Map) และลูกโลก ให้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์เกี่ยวกับ อนาคต ทวีป ประเทศ และรัฐ เมือง ฯลฯ และให้ข้อเท็จจริงของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

นามานุกรมหรือทำเนียบนาม (Directory)
นามานุกรมแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
           1. นามานุกรมท้องถิ่น จัดทำขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ เช่น สมุดโทนศัพท์
           2. นามานุกรมของรัฐ จัดทำขึ้นเพื่อบอกชื่อหน่วยงานของราชการ ชื่อบุคคลในวงราชการ ฯลฯ
           3. นามานุกรมของสถาบัน รวบรวมชื่อสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน หอสมุดฯลฯ
           4. นามานุกรมวิชาชีพ รวบรวมรายชื่อบุคคลในสาขาวิชาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กฎหมาย แพทย์ ฯลฯ
           5. นามานุกรมเพื่อการค้า และธุรกิจให้รายชื่อของบริษัท โรงงาน เพื่อประโยชน์ในการค้า เป็นนามานุกรมที่จัดทำโดยเอกชน

หนังสือคู่มือ (Handbooks,Manual)
เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งมีรายละเอียดอย่างสั้นๆ
หนังสือคู่มือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
           1. คู่มือช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือซ่อมรถ โทรทัศน์ ฯลฯ
           2. คู่มือช่วยให้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น คู่มือแนะแนวอาชีพ
           3. คุ่มือที่รวบรวมความรู้แปลกๆหรือเรื่องราวในสาขาวิชาที่ยากแก่การค้นหา เช่น สิ่งแรกในเมืองไทย

หนังสือรายปี (Yearbooks)
           เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อรวบรวมเรื่องราว และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ให้ข้อเท็จจริงอย่างสั้นๆไม่มีการวิจารณ์ ให้ตัวเลขและสถิติ
หนังสือรายปี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
           1. หนังสือรายปี ฉบับเพิ่มเติมจากสารานุกรม จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสารานุกรมชุดนั้นๆ ให้ทันสมัยโดยสรุปข่าวเหตุการณ์ หรือความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปี
           2. หนังสือสมพัตรสร รวบรวมเรื่องราวย่อๆ และสถิติต่างๆที่น่าสนใจในรอบปี
           3. รายงานประจำปี สรุปผลงานในรอบปีของหน่วยงานต่างๆ

สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication)
           สิ่งพิมพ์รัฐบาล คือ หนังสือหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการแสดงผลงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์รัฐบาลนำมาใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้ เพราะให้ความรู้เป็นขั้นแรก ทันต่อเหตุการณ์ และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะด้านสถิติต่างๆ

หนังสือดรรชนี (Index)
ดรรชนีมีหลายประเภทดังนี้
           1. ดรรชนีท้ายเล่มหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือเล่มเดียว ดรรชนีจะอยู่ท้ายเล่ม ถ้าเป็นหนังสือชุด ดรรชนีจะแยกพิมพ์ต่างหากและอยู่เล่มสุดท้าย มีประโยชน์ในการค้นหาเรื่องราวที่ต้องการว่าอยู่เล่มใด หน้าใดของสารานุกรมชุดนั้น
           2. ดรรชนีวารสาร เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาบทความในวารสารแต่ละรายการประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ล่มที่ เดือน ปี และเลขหน้า แบ่งเป็น ดรรชนีวารสารทั่วไป และดรรชนีวารสารเฉพาะวิชา
           3. ดรรชนีหนังสือพิมพ์ ให้รายละเอียดว่าเรื่องหรือข่าวสำคัญอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับใด

บรรณานุกรม (Bibliographies)
           เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ หรือสิงพิมพ์ รวมทั้งวัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ผู้จัดพิมพ์ จำนวนหน้า ราคา บางเล่มอาจมีบรรณานิทัศน์ สังเขป หรือบทวิจารณ์ประกอบบรรณานุกรมเป็นคู่มือในการเลือกซื้อ และเป็นประโยชน์แก่บรรณารักษ์ในการจัดหมู่หนังสือและทำบัตรรายการ

หนังสือที่เก็บในห้องสมุด
       หนังสือวิชาการ  การศึกษา  ทางการพยาบาล  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
       ตัวอย่างหนังสือที่เก็บในห้องสมุด
       หนังสือสำหรับค้นหรือตำราเรียนต่าง ๆ
       หนังสือวรรณคดี
       โบราณคดี
       บันเทิงคดี
       ศิลปศาสตร์
การเก็บหนังสือในห้องสมุด
      หนังสือต่าง ๆ ต้องเก็บไว้ในตู้ เพื่อกันฉีกขาดสูญหาย  แบ่งออกเป็นหมวดเป็นพวก ไม่ให้ปะปนกัน เพื่อสะดวกแก่การค้นหาจะเก็บโดยวิธีเหล่านี้ก็ได้ เช่น   แบ่งเป็นหมวด-หมู่จัดเป็นตู้ ๆ

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th