บริการห้องสมุดสำหรับอาจารย์-นักศึกษา
       - บริการแนะนำการใช้สารนิเทศภายในห้องสมุด
       - บริการสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์
       - บริการยืมคืนหนังสือ
       - บริการยืมระหว่างห้องสมุด
       - บริการหนังสือสำรอง
       - บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
       - บริการสิ่งพิมพ์พิเศษ (วิทยานิพนธ์, งานวิจัย)
       - นิทรรศการ
 
 สิ่งพิมพ์ที่ให้ยืมออก
      หนังสือวิชาการทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศวิทยานิพนธ์ วิจัย หนังสืออ้างอิง วารสารล่วงเวลา
 
สิ่งพิมพ์ที่กำหนดให้ใช้ภายในห้องสมุด
     หนังสืออ้างอิง วารสารใหม่ หนังสือพิมพ์ หลักสูตร จุลสาร และกฤตภาค
 
บริการบัตรสมาชิกห้องสมุด
     นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีสิทธิทำบัตรสมาชิกเพื่อ
     - ยืม คืนหนังสือ และวัสดุได้
     - แสดงสิทธิการใช้บริการต่างๆ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด และยืมสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ การใช้โสตทัศนวัสดุ อุปกรณ์
     - บุคคลภายนอกประสงค์จะมาใช้บริการจะต้องนำบัตรประจำตัว (ที่มีภาพถ่าย) ไ้ว้กับเจ้าหน้าที่
     - บุคคลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
 
    วิธีการสมัครเป็นสมาชิก
     1. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ที่มีรหัสอยู่ทำเนียบปัจจุบันของวิทยาลัย
     2. บุคคลภายนอกให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ รับรอง 1 ท่าน
         2.1 บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
         2.2 ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
         2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         2.4 เงินค่าสมาชิกจำนวน 100 บาท
 
ระเบียบให้ยืม
    - ให้ยืมเฉพาะผู้ใช้แสดงบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
     - ให้ยืมเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกได้เท่านั้น
 
จำนวนเล่มและระยะเวลาในการให้ยืม
    
ประเภทวัสดุ
จำนวน
ระยะเวลา
ผู้ยืม
ค่าปรับต่อวัน(บาท)
ตำรา/วารสาร
15 เล่ม
5 เล่ม
1 เดือน
7 วัน

อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก


3 บาท
  3 บาทงานวิจัย
5 เล่ม
1 วัน
7 วัน
2 วัน
อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก

3 บาท
  3 บาท


หนังสืออ้างอิงต่างๆ
-
-
อาจารย์
นักศึกษา/เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก
-
       CD-ROM
2 แผ่น

2 วัน

อาจารย์/นักศึกษา

3 บาท 

 
การต่ออายุการยืม
      - หนังสือ 1 เล่ม สามารถขอยืมติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
       - ในกรณีที่มีค่าปรับ สิ่งพิมพ์สูญหาย ชำรุด จะต้องทำดังนี้
          1. นำสิ่งพิมพ์มาชดใช้ หรือ
          2. จ่ายค่าปรับตามราคาปัจจุบัน หรือ
          3.ถ่ายเอกสารชดใช้สำหรับสิ่งพิมพ์หายาก
 
ข้อปฏิบัติ ในการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก โปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบห้องสมุด ดังนี้
          1. แต่งกายสุภาพ
          2. วางกระเป๋าแฟ้มเอกสาร ถุงย่าม หรือหีบห่อไว้บนชั้นหน้าห้องสมุด
          3. ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
          4. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิเข้าไปในห้องสมุด
          5. หนังสือที่หยิบออกจากชั้นหนังสือ ไม่ต้องเก็บเข้าที่เดิม
          6. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
          7. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนในสิ่งพิมพ์ และช่วยรักษาความสะอาดในห้องสมุด
          8. ส่งวัสดุสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามกำหนดและปฏิบัติตามข้อระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
          9. ก่อนออกจากห้องสมุด จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกเล่ม

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th